ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://bg.ionickiss.com/

1. ПРЕДМЕТ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД, ЕИК 204235072 в качеството му на ПРОДАВАЧ/ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – КЛИЕНТИ на електронния магазин на ПРОДАВАЧА, достъпен на следния електронен адрес:  https://bg.ionickiss.com/.

1.2. Тези Общи условия са обвързващи за всички ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ на електронния магазин, които посещават и/или ползват Сайта, купуват Стоки през Електронния магазин и/или извършват регистрация на уебсайта, посочен по-горе.

1.3. Електронният магазин, предлагащ артикули на електронния адрес https://bg.ionickiss.com/, е платформа, която служи за виртуално предлагане на стоки от страна на ПРОДАВАЧА/ДОСТАВЧИК и чрез която КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки.

1.4. Съгласно тези Общи условия, „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД продава и доставя публикуваните в електронния магазин https://bg.ionickiss.com/ стоки. Обект на продажба са само стоките, за които е отбелязано към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, че са в наличност.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА/ДОСТАВЧИК

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ПРОДАВАЧ/ДОСТАВЧИК: „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД,

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ул. Българска легия, №2

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ул. Българска легия, №2

4. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ул. Българска легия, №2

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204235072

6. Данни за надзорни органи, осъществяващи контрол върху дейността на ПРОДАВАЧ/ДОСТАВЧИК:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204235072.

8. ПРОДАВАЧЪТ притежава и поддържа електронния сайт https://bg.ionickiss.com/

 

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ е всяко лице, което е заявило за закупуване стоките, предлагани в електронния магазин, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

3.2. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА е договор за покупко-продажба на стоки между Продавача и Клиента, сключен от разстояние, чрез електронния магазин https://bg.ionickiss.com/.

3.3. КОЛИЧКА С ПРОДУКТИ е инструмент, чрез който ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ може да закупи един или няколко продукта от сайта.

3.4. КУРИЕР е търговец, който физически предоставя до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес избраните от последния продукти. КУРИЕРЪТ обработва личните данни на клиентите на КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД, съвместно и с него, като ПРОДАВАЧЪТ „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД е сключил необходимото споразумение, касаещо материята на защита на личните данни.

3.5. „ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” или „Профил” означава раздел от Сайта, съставен от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Купувача да изпрати направената от него поръчка и който съдържа информация за Купувача, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта, както и история на някои от действията му в Електронния магазин. Със създаването на Профил, КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛ предоставя доброволно лични данни и се запознава с ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на ПРОДАВАЧА/ДОСТАВЧИК.

3.6. „ЦЕНА НА СТОКА“ означава цената за единична бройка или за определено количество Стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включва цената за доставка, която се заплаща отделно.

4. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

4.1. Поръчката на СТОКИ/АРТИКУЛИ и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние чрез Електронния магазин могат да се извършат със или без регистрация на Профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

4.1.1 Регистрация в електронния магазин и създаване на Профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в секцията „Моят профил“, който се намира в горния десен ъгъл на уебсайта.

а) Регистрацията на Профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за извършена при изпълнение на следните условия:

(*) попълване от Купувача по електронен път на регистрационната форма, която се визуализира при избиране на опцията „Създай профил“. За създаването на профил се изисква въвеждане на адрес на електронна поща и парола, избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ започне да въвежда/създава паролата си, ще се появи прозорец със съвети за това, какво да съдържа самата парола (от гледна точка на сигурност и защита);

(*) отбелязване с отметка в полето “Прочетох и съм съгласен с „Общите условия“ за ползване на сайта”, както и поставяне на отметка в полето “Прочетох и съм съгласен с „Политиката за защита на личните данни“, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с горните документи и ги приема;

Поставянето на отметки за приемане на посочените документи е задължително условие за завършване на процеса на регистрация. С попълване на данните си и поставянето на съответните отметки за приемане  ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(*) След потвърждаване на имейл и парола и задължително отмятане на посочените правила и политики ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да избере бутона „Регистрация“ и по този начин профилът вече е създаден;

(*) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на съобщение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който ще се изпраща и информация за преглед на поръчките и/или за промяна на паролата. След потвърждаването се създава акаунт (профил) на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ПРОДАВАЧА/ДОСТАВЧИК възникват договорни отношения.

б) След регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ веднага се пренасочва към страницата „Моят профил“, където има възможност да избере различни допълнителни менюта – Поръчки, Адреси, Любими продукти, Детайли на профила.

в) От менюто „Адреси“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да попълни еднократно и да запази информацията, която да ползва в бъдеще при заявяване на поръчки на Стоки от електронния магазин. За целта следва да попълни полетата, отбелязани със звездичка, които изискват предоставяне на задължителна информация – лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на направените от него поръчки: име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка. По избор могат да бъдат предоставени и други данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

г) Всички лични данни се обработват от ПРОДАВАЧА/ДОСТАВЧИК, който е и АДМИНИСТРАТОР на лични данни, съгласно Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебсайта, която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да прочетат и приемат преди извършването на регистрация на сайта. В нея са посочени принципите, целите и основанията за обработване на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, наричани още СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, както и техните права и реда на реализирането им от страна на ПРОДАВАЧА-АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ. ПРОДАВАЧЪТ уведомява своите КЛИЕНТИ, че предоставянето на лични данни на сайта е доброволно с цел закупуване на стоки/артикули от сайта.

д) При извършване на регистрацията и избор на допълнителните менюта ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави верни и актуални данни, като в случай на промяна е длъжен своевременно да ги актуализира. В случай на предоставяне на неверни и непълни данни „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД има право да изтрие съответната информация и профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му откаже по-нататъшен достъп до сайта на електронния магазин. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се обърне към администратора на сайта, за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горните мерки. При изтриване на профила по причините, посочени по-горе, личните данни, които Клиентът е предоставил, ще бъдат незабавно изтрити и няма да бъдат обработвани, освен ако Клиентът е осъществил вече покупка на дадена стока, заплатил е, издадена му е фактура и по Закона за счетоводството данните трябва да бъдат пазени в законоустановените срокове за целите на счетоводството и спазване на данъчното законодателство.

4.1.2. Извършване на поръчки

а) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е задължен да регистрира профил на сайта, за да закупи стока от електронния магазин. Когато ПОТРЕБИТЕЛ (независимо дали има регистриран профил в сайта или не) желае да закупи дадена стока е необходимо да се спазват следните стъпки:

(*) Избиране на една или повече от предлаганите стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка – Това става чрез натискане на бутона „ДОБАВЕТЕ В КОЛИЧКАТА“, като преди това Клиентът трябва да избере цвят и количество – за различните продукти има различен избор от цветове.  След приключване на избора на продукти, Клиентът трябва да отиде в „Количката с продукти“ и да натисне бутона „ДАННИ ЗА ДОСТАВКА“;

(*) Предоставяне на данни за извършване на доставката – Със звездичка са отбелязани задължителните полета за попълване на личните данни, които Клиентът предоставя с цел изпълнение на покупката: име, фамилия, телефон, електронна поща; има опция за попълване на данни за фактура;

(*) Избор на начин на доставка на стоката – Клиентът следва да посочи дали доставката на избраната стока да бъде извършена до посочен от него адрес или до офис или автомат на Куриер. В зависимост от стойността на поръчката и избора на начина на доставка, може да бъде начислена допълнителна такса върху цената за извършване на куриерската услуга;

(*) Избор на начин за плащане – Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от начините посочени, като опции за избор в момента на приключване на поръчката;

(*) Потвърждаване на поръчката.

б) След предоставяне на необходимите данни, Клиентът поставя отметка, че е запознат с ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, и натиска бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, с което завършва поръчката.

в) При успешно направена поръчка се появява съобщение на екрана с код на поръчката, дата на поръчката, цена на поръчаната от Клиента стока, обща стойност на поръчката и начин на плащане. Клиентът получава и потвърждение на посочения от него имейл адрес със същите данни.

г) След като получи данните за поръчка, ПРОДАВАЧЪТ по своя преценка може да получи потвърждение от страна на КУПУВАЧА, чрез телефонно обаждане на посочения от Клиента телефон, че същият е съгласен да закупи точно тази стока, както и адрес за доставка. Потвърждението по телефона следва да бъде направено от ПРОДАВАЧА в срок от 24 часа, следвано от регистриране на поръчката.

д) След преглед на поръчката ПРОДАВАЧЪТ може да я потвърди и без потвърждение от страна на КУПВАЧА, чрез телефонно обаждане по предходната точка г). В този случай потвърждението се случва в електронната система на ПРОДАВАЧА, за което КУПУВАЧЪТ ще получи допълнително съобщение за издадена електронна касова бележка на посочения от него имейл адрес.

4.2. Поръчки по електронен път могат да бъдат правени 24 часа в денонощието чрез добавянето на желаните Стоки във виртуална количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта. До потвърждаване на Поръчката Купувачът може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и др. Добавянето на Стока във виртуалната количка, без Поръчката да бъде потвърдена, не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

4.3. ПРОДАВАЧЪТ има право да променя едностранно настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин, включително, но не само, да отразява начина, по който Сайта функционира, да променя Стоките, публикувани на сайта, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият Профила си на Купувач и да преустановят използването на Сайта/Електронния магазин.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронния магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://bg.ionickiss.com/, или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя/Клиент на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин https://bg.ionickiss.com/ в Интернет. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

5.2. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

5.3. (1) Договорът за покупко-продажба на стока от разстояние между ПРОДАВАЧА И КУПУВАЧА се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя/Клиент на потвърждение, че поръчката е приета.

(2) Страна по договора е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил, в случаите, когато се извършва поръчка на стока чрез регистрация, или данните, предоставени при завършване на поръчката.

(3) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

(5) Поръчка с некоректни данни се анулира в рамките на 24 часа от установяването от страна на Продавача, че Потребителят е предоставил неверни данни за изпълнение на поръчката (например, невалиден телефон/адрес/имейл) или от съобщаването от страна на Куриера, че същата не може да бъде доставена. В този случай, Продавачът/Доставчик може да осъществи контакт с Потребителя и да изиска от него коректни данни за доставката. Ако не получи тези данни, поръчката се анулира, в който случай, при регистриран потребителски профил, същият се анулира.

6. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

6.1. Клиентът/Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, има право да се откаже от договора, сключен от разстояние, в 14-дневен срок считано от датата на получаването на стоката от него или от трето лице, различно от КУРИЕРА. В този случай КЛИЕНТЪТ попълва формуляр за отказ от стока (който може да бъде изтеглен от тук).

6.2. КУПУВАЧЪТ се задължава да върне обратно закупената стока в срок от 14 дни, считано от подаване на формуляра за отказ, като стоката следва да бъде в оригиналната опаковка, без повреди, придружена с всички документи и приложения, включително касова бележка, фактура и др., като пратката, трябва да е изпратена с опция преглед преди получаване.

6.3. Ако стоката не бъде върната в указания по-горе срок, отказът не произвежда действие. Стоката не може да бъде върната чрез „наложен платеж“ за сметка на ПРОДАВАЧА. Такъв отказ не произвежда действие.

6.4. Ако стоката е върната не във вида, в който е изпратена – с нарушена опаковка, във вид и качество неотговарящи на изпращането и, ПРОДАВАЧЪТ съставя снимков материал на доставената и върната стока, описва нарушенията на стоката, като протоколът се подписва от две независими лица – свидетели на вида на върнатата стока. В този случай закупената стока става невъзвръщаема и ПРОДАВАЧЪТ  не е длъжен да върне на Купувача сумата за закупуването на стоката. Продавачът изпраща обратно стоката на КУПУВАЧА за негова сметка.

6.5. Ако стоката е върната във вида и с качеството на изпращането, в ненарушена опаковка и  цялост, придружена с всички документи при изпращането ѝ, ПРОДАВАЧЪТ възстановява платената от страна на КУПУВАЧА сума в срок от 14 дни, считано от датата на получаването на стоката и анулира изпратените документи – касов бон и/или фактура (ако такава е била издадена). Данните на КУПУВАЧА се пазят в законоустановените срокове съгласно данъчните закони.

В горния случай, сумата, при условие, че е била получена от ПРОДАВАЧА, се възстановява без допълнителни разходи за КУПУВАЧА по посочена от последния банкова сметка. Информацията за банкова сметка се счита за валидна, ако е изпратена от същия имейл адрес на КУПУВАЧА, който е ползван при създаване на поръчката, за закупуване на стоката подлежаща на връщане по силата на настоящия раздел 6.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. При ползването на електронния магазин Потребителите имат възможност:

(*) да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки;

(*) да извършват регистрация и създават профил за поръчка на стоки от електронния магазин и използване на допълнителните услуги, описани в профила;

(*) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в Интернет;

(*) да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за доставка и покупка на стоки, съгласно посочените от Продавача/Доставчик начини за разплащане;

(*) да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(*) да бъдат уведомявани за правата, които произтичат от закона, чрез интерфейса на страницата на електронния магазинв Интернет.

7.2. (1) Продавачът/Доставчик посочва основните характеристики на стоките, предлагани на сайта на електронния магазин и посочени в профила на всяка стока.

(2) Продавачът/Доставчик задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на електронния магазин.

(3) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

7.3. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

8. ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. (1) Доставки на Стоки се извършват с ползван от Доставчика куриер на територията на Република България до адрес, посочен от Клиента, в офис на куриерската фирма или до автомат на Куриера, в зависимост от избора на Купувача при извършване на поръчката.

(2) Стоката се връчва срещу полагане на подпис от страна на Клиента върху документа на Куриера за извършване на куриерската услуга („товарителница“) или по друг начин според правилата на Куриера.

(3) Доставката се осъществява в срок не по-късно от 10 дни, считано от сключването на договора.

(4) Потребителят трябва да заплати сумата за доставката, както и цената на стоката. При получаване на стоката от Куриер Клиентът има право да отвори транспортната опаковка и да провери целостта на търговската опаковка на стоката, която е закупил, нейното качество и визия, като в този случай в офиса на куриера се състава протокол, в който се описва вида на стоката, евентуални повреди, нанесени при доставката, както и дали стоката съответства на посочената на сайта.

8.2. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на електронния магазин, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

(3) Ако Клиентът е избрал поръчката да бъде доставена до офис или автомат на Куриера и не потърси поръчката в рамките на 7 дни, поръчката се счита за отказана от Клиента.

(4) При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента при извършване на заявката), касова бележка (може да бъде изпратена и предварително, в електронен вид, на имейла предоставен от Клиента), товарителница;

8.3. (1) Клиентът има право да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика чрез куриер и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика. Прегледът трябва да бъде направен по начин, по който не се нарушава търговският вид на стоката и без да се нарушава търговската опаковка на стоката.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

8.4. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. (1) За да съответстват на договора за продажба, стоките, когато е приложимо, трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

(*) да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

(*) да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;

(*) да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба;

(2) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие, потребителят има право:

(*) да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

(*) да получи пропорционално намаляване на цената;

(*) да развали договора;

9.1.1. Предявяване на рекламация:

(1) Потребителят има право да предяви рекламация, когато е налице несъответствие на цвят, модел и други характеристики на стоката или когато е налице явен дефект на стоката, който пречи на нейното нормално функциониране съобразно предназначението ѝ (явен дефект е този дефект на стоката, който може да бъде открит „с просто око“ веднага след закупуването ѝ).

(2) Когато е налице несъответствие на цвят, модел и други характеристики на стоката, които могат да я заменят с друга, стоката се подменя.

(3) При дефектирала стока Потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

(*) стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

(*) значимостта на несъответствието; и

(*) възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя;

(4) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Потребителят предоставя стоките на разположение на Продавача. При замяна на стоките Продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на Продавача от Потребителя за несъответствието и без значително неудобство за Потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Потребителя.

(5) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства.
При невъзможност за замяна или ремонт/поправка на стоката, Продавачът възстановява сумата, платена от Клиента. В този случай Продавачът изпраща на Клиента протокол за невъзможността да замени или ремонтира стоката.

(6) Рекламацията на стоката може да се предяви веднага след получаването на стоката, но най-късно до две години, считано от доставката на стоката.

(7) При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага документите, на които основава претенцията:

(*) касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

(*) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието;

(*) други документи, установяващи претенцията по основание и вид;

(8) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и данни за контакт.

(9) Рекламацията следва да бъде заявена на следния електронен адрес на Продавача: office@completedental.solutions.

Обслужването на рекламации става по следния ред:

(*) В случай че Потребителят прецени, че стоката не съответства на характеристиките и описанието, посочено на сайта, или има някакъв дефект, той следва да изпрати обратно стоките на Продавача, като попълни и изпрати на Продавача Формуляр за връщане и замяна на стока (документът може да бъде изтеглен от тук). Стоките се връщат от Потребителя в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани; по възможност може да се приложи и снимков материал.

(*) Продавачът съставя Констативен протокол при получаването на стоката и го изпраща на Потребителя (на неговия електронен адрес). В Констативния протокол се посочва дали стоката се приема за ремонт/поправка или замяна, дали договорът остава в сила (рекламацията се приема за неоснователна) или парите ще бъдат възстановени на Потребителя.

(*) В случай че Продавачът приеме стоката за ремонт или замяна, той изготвя Протокол за ремонт и замяна на стока, който се връчва на Потребителя (на неговия електронен адрес).

(*) В случай че Продавачът откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, той изготвя Протокол за възстановяване на сумата, платена от Потребителя, по начин, указан във Формуляра за връщане и замяна. Този Протокол се връчва на Потребителя (на неговия електронен адрес).

(10) При неоснователност на рекламацията договорът остава в сила и сумата не се възстановява. ПРОДАВАЧЪТ изготвя протокол за неоснователността на рекламацията, който връчва на КУПУВАЧА, като го изпраща на посочения от него електронен адрес.

(11) Продавачът води електронен регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки.

(12) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(13) Приемането на рекламации се извършва на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

9.1.2. Разваляне на договора:
(Заявлението за разваляне на договора и връщане на цената може да се изтегли от тук)

(1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33 от ЗЗП, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) Потребителят упражнява правото си за пропорционално намаляване на цената или за разваляне на договора в срок от две години, считано от доставката на стоката.

9.2. Гаранция на стоките

(1) Законовата гаранция на стоките е две години и покрива производствени (скрити) дефекти на електрическите четки и UV стерилизатора, но не покрива дефекти, възникнали в резултат на неправилна употреба, която не е в съответствие с правилата за експлоатация, описани от производителя, или дефекти, появили се при пренасяне на стоката, при неоторизирана поправка или при повреждане на опаковката от потребителя и др. (гаранционните условия са посочени в гаранционната карта). Гаранцията не покрива компоненти / части на продуктите с ограничен срок на годност, като батерии и не се отнася за аксесоарите към продуктите (в това число сменяеми глави, зарядно устройство, кабел и т.н.). Продавачът не предоставя търговска гаранция на стоките.

(2) Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на доставянето на стоката.

(3) Гаранционните карти се издават от Продавача след получаване на стоката от страна на Купувача и се изпращат по имейл, в електронен вид, подписани с електронен подпис. 

(4) Стоките се обслужват от Сервизен център по избор на Продавача. За тази цел се представят всички документи за покупката – гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, както и подробно описание на проблема. След получаването на стоката от Продавача, се извършва сервизна диагностика за установяване на проблема и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта. В случай че при извършване на сервизна диагностика се установи, че стоката съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и стоката функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.

(5) Срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни от датата на приемане на стоката.

10. АВТОРСКИ ПРАВА

10.1.КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД притежава пълните авторски права върху съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на горното дружество.

10.2. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони.

10.3. Новините в този сайт са предназначени само за лична информация на потребителите на сайта. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на използване за търговски цели, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД е непозволено.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

11.1. „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уебсайта и настоящите Общи условия, като след промяната се актуализира датата на публикация.

11.2. Задължение на потребителите е да се запознаят  с актуалните общи условия, които са обвързващи както за тях, така и за „КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД.

12. ОТГОВОРНОСТ

12.1.КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, както и когато сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

12.2.КОМПЛИЙТ ДЕНТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД не носи отговорност, ако потребителите не са се запознали с настоящите Общи условия, както и при технически проблеми при ползване на услугите за предаването на стоката от куриера.

12.3. Настоящите Общи условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово  съдържание  и цифрови услуги и за продажбата на стоки, Закона за защита на личните данни, Общият регламент за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

12.4. Настоящите Общи условия влизат в сила на 11.10.2021 година. Дата на последна редакция: 22.08.2023 година.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите

Платформа за  алтернативно решаване на спорове на Европейската комисия / АРС/- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

*Онлайн платформата на Европейската комисия за решаване на възникнали между потребители и търговци спорове при покупки през Интернет (онлайн магазини, платформи, социални мрежи и др.) представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Европейския съюз да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки.

Мрежа на европейските потребителски центрове виж тук – https://ec.europa.eu/

* Мрежата е мрежа от независими офиси, които са съфинансирани от Европейската комисия. В България центърът е към Комисията за защита на потребителите https://www.ecc.bg/